Bhoomi K. Thakore, Chair (2020-2021)
University of Central Florida
bhoomi.thakore@ucf.edu

 

Heather M. Dalmage (2020-2021)
Roosevelt University
hdalmage@roosevelt.edu

 

Melissa R. Maxey (2020-2021)
University of Oklahoma
mmaxey@ou.edu